Siirry sisältöön

Muutoksenhaku viranomaisen päätökseen

Viranomaisen tekemästä päätöksestä voi valittaa kirjallisesti kunkin viranomaisen päätöksessä liitteenä olevaan valitusosoitteeseen valitusaikana. Päätöksessä on ohjeet siitä, minne ja mihin mennessä valitus tulee jättää ja mitä valituskirjelmän tulee sisältää.

Sosiaalivakuutusetuuksista (esim. työttömyysturva, erityishoitoraha, korvaukset yksityislääkärien palkkioista, lääkkeistä ja matkakuluista) annettavien hylkäävien päätösten perusteluista on käytävä ilmi, miksi haettu etuus on evätty kokonaan tai osittain. Silloin kun kielteinen päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin on kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Kelan päätöksiin haetaan muutosta kirjallisesti Kelalta. Kelalla on mahdollisuus tehdä itseoikaisu, jolloin valitus raukeaa. Mikäli Kela ei oikaise päätöstä, valitus siirtyy sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle (SAMU). Muutoksenhakulautakunnan päätöksistä on mahdollista valittaa vakuutusoikeuteen.  Valitusten käsittely eri muutoksenhakulautakunnissa on pääsääntöisesti maksutonta.

Hyvinvointialueen sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialueen sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sosiaalilautakunnan päätöksistä voi edelleen valittaa hallinto-oikeuteen. Viranomaisen virheellisestä tai lainvastaisesta toiminnasta voi valittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kun valitustie Suomessa on käyty loppuun, voi päätöksestä valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle.

Terveydenhuollon päätöksiin (esim. kuntoutuksen palveluja koskevat päätökset) tyytymättömän tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä päätöksentekijään tai hänen esimieheensä. Neuvoja siitä, miten terveydenhuollon päätöksiin voi hakea muutosta, antaa potilasasiavastaava (ent. potilasasiamies).

Muistutus ja kantelu

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen tai kantelun.

Muistutuksen voi tehdä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Kantelun voi tehdä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.

Potilasasiavastaava toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiavastaavat neuvovat mm. miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa. Tämän lisäksi potilasasiavastaavat neuvovat ja tarvittaessa avustavat terveydenhuoltoon tarkoitettujen muistutusten tekemisessä.

Sosiaaliasiavastaava palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista, neuvomalla muistutuksen laatimisessa ja edistämällä muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.