Siirry sisältöön

Kaikilla, joiden dialyysihoidon arvioidaan kestävän vähintään vuoden, on oikeus tukeen. 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon.  Lähtökohtaisesti sairaaladialyysihoidossa olevalla on mahdollisuus saada korotettua vammaistukea tai perushoitotukea. Kotidialyysihoidossa olevalla on mahdollisuus saada ylintä vammaistukea tai korotettua hoitotukea, mikäli dialyysihoito on päivittäistä, koska kotidialyysin tekeminen rinnastetaan jatkuvaan avun tarpeeseen. Mikäli dialyysihoitoa ei tehdä päivittäin, on pääsääntöisesti oikeus korotettuun vammaistukeen tai perushoitotukeen. Erityiskustannukset voivat vaikuttaa tuen määrään, mutta yksinomaan niiden perusteella tukea ei myönnetä. Etuuspäätös tehdään yksilöllisen harkinnan mukaan hakemuksen, lääkärinlausunnon ja mahdollisten liitteiden perusteella.

Vammaistukea ja hoitotukea haetaan Kelalta. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja kuvata tilannettaan perusteellisesti (minkälaista avun tarvetta sairaus aiheuttaa ja miten heikentynyt toimintakyky vaikeuttaa selviytymistä arjessa sekä missä, miten ja kuinka usein dialyysihoito toteutetaan). Kelassa on helpompi tehdä oikeudenmukainen päätös, kun hakijan tilanteesta on kattava ja tarkka selvitys. Tukea voi hakea joko paperilomakkeella tai verkossa. Liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto.

Elinsiirrosta on ilmoitettava Kelalle. Vammaisetuus (vammais- tai hoitotuki) tarkistetaan, kun tuensaajan terveydentilassa, toimintakyvyssä tai erityiskustannuksissa on tapahtunut sellainen muutos, joka vaikuttaa oikeuteen saada vammaistukea. Tuki tarkistetaan kuukauden alusta, jos tuen määrään vaikuttava muutos on tapahtunut kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä. Jos tuen määrään vaikuttava muutos ei ole tapahtunut kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuki tarkistetaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Tuen tarkistaminen ei tarkoita välttämättä tuen lakkauttamista. Jos Kela toteaa, että tuensaajalla on edelleen oikeus tukeen, sen maksamista jatketaan siirron jälkeenkin.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa, avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta. Hoitotuen saaminen puolestaan edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää henkilön kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi säännöllistä avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa, esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa tai ohjauksen tai valvonnan tarvetta, esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.

Kela korvaa osan julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Matkakorvaus myönnetään vakinaisesta kotiosoitteesta sellaiseen lähimpään hoitopaikkaan, josta voi saada tarpeellisen hoidon. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Taksimatkasta tai oman auton käytöstä voi saada korvausta, kun se on terveydentilan vuoksi tarpeellista. Taksimatka tai oman auton käyttö voidaan korvata myös, jos ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön esimerkiksi puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Terveydenhuollon ammattihenkilö kirjoittaa todistuksen erityisajoneuvon tarpeellisuudesta. Todistuksen voi kirjoittaa kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Kun omalla autolla matkustetaan terveyskeskukseen, julkiseen sairaalaan tai Kelan järjestämään kuntoutukseen ja yhdensuuntainen matka on alle 100 kilometriä, matkakorvaushakemuksen liitteeksi ei tarvita terveydenhuollon antamaa todistusta oman auton käytöstä.

Taksimatka tilataan keskitetystä tilausnumerosta. Tällöin matkakorvauksen saa heti taksissa ja matkasta maksetaan ainoastaan omavastuu. Omavastuu on 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Myös alle omavastuun jääneistä matkakustannuksista kannattaa hakea korvausta, koska ne kerryttävät vuotuista matkakattoa (300 €). Kelan asiointipalvelusta voi katsoa itselle maksettujen matkakorvausten ja kertyneiden omavastuiden määrän.

Jos dialyysihoidossa käy loma-asunnolta omassa vakituisessa dialyysiyksikössä, korvataan matkat dialyysiyksikköön väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Jos loma-asunto on lähempänä dialyysiyksikköä kuin koti, korvataan matka todellisten kustannusten mukaan mökiltä.

Jos loman aikana käy dialyysihoidossa muualla kuin vakituisessa dialyysiyksikössä, tarvitaan lomadialyysejä varten maksusitoumus omasta hoitoyksiköstä. Kun asiakkaalla on maksusitoumus, Kela korvaa matkan loma-asunnolta väliaikaiseen hoitopaikkaan, mikäli matka ei ole pidempi kuin vakituisesta osoitteesta maksusitoumuksessa osoitettuun hoitopaikkaan.

Matka tehdään joko taksilla tai lentokoneella, sen perusteella kummalla pääsee nopeammin Helsinkiin. Oman auton käyttöä ei suositella, koska sairaalan alueella on niukasti pysäköintipaikkoja. Taksikyyti tilataan oman alueen tilausvälityskeskuksesta. Matkasta maksetaan omavastuuosuus, jos vuotuinen omavastuuosuus ei ole vielä täynnä. Lentokoneella matkustettaessa matka maksetaan ensin itse ja haetaan siitä jälkikäteen Kelalta korvausta matkakorvaushakemuksella SV 4. Kela tekee hakemuksen pohjalta päätöksen korvauksen myöntämisestä.

Matkan korvaamisen pääsääntö on, että matka korvataan enintään väestötietojärjestelmän mukaisesta vakinaisesta kotiosoitteesta lähtien. Akuuttitilanteessa (elinsiirto) matka voidaan kuitenkin korvata sieltä, mistä asiakas matkan tekee.  Matkan järjestymisen kannalta kannattaa tilauksen yhteydessä kertoa, että kysymyksessä on akuuttitilanne.

Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksuttomia. Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa työstä poissaolon ajalta.

Kela maksaa korvausta luovutusprosessin aikana tehdyistä matkoista terveydenhuollon toimipisteisiin. Kustannukset ovat aina munuaisen vastaanottajan sairauden hoidosta aiheutuneita kustannuksia ja hakemus on tehtävä hänen tiedoillaan. Mikäli munuaisen luovuttaja haluaa hakea ja nostaa korvauksen itse, on hänellä oltava valtakirja munuaisen vastaanottajalta.Omavastuu on myös munuaisen luovuttajan tekemästä yhdensuuntaisesta matkasta 25 euroa. Kun kustannukset kohdistetaan munuaisen vastaanottajalle, tarkastellaan, onko matkakatto (300 euroa) täyttynyt hänen kohdallaan. Mikäli katto on täyttynyt kyseisenä kalenterivuonna, kustannukset korvataan kokonaisuudessaan ilman omavastuuta.

Jos munuaisen luovuttaja asuu ulkomailla, Kela voi myöntää korvausta luovuttajan asuinmaasta (toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai UK) Suomeen hoitolaitokseen saakka sekä takaisin kotiin tehtyjen matkojen kustannuksista. Korvausta myönnetään Suomen sairausvakuutuslain mukaan (omavastuu 25 €/suunta ja halvin mahdollinen kulkuneuvo). Matkakustannukset korvataan munuaisen vastaanottajan kustannuksina. Korvausta haetaan lomakkeella SV128. Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon tai Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen PL 78 00381 HKI.

Jos luovuttaja asuu muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai UK:ssa, hänellä on mahdollisuus saada korvausta ainoastaan Suomessa tehdystä matkaosuudesta esim. lentoasemalta tai satamasta sairaalaan. Myös matkat oleskelupaikasta (esim. hotelli tai munuaisen vastaanottajan koti) sairaalaan voidaan korvata.

Anonyymi luovuttaja ei sairausvakuutuslain mukaan voi saada korvausta matkakustannuksista vaan hänen tulee maksaa kaikki kustannukset itse.

Julkisten terveyspalvelujen maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto, joka vuonna 2024 on 762 euroa. Maksujen kertymistä on seurattava itse, mutta oman terveysaseman tulee antaa niiden seuraamiseksi seurantakortti. Maksukaton ylittymisestä saa todistuksen siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa maksukatto on täyttynyt. Kun maksukatto on ylittynyt, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksen tekee lyhytaikainen laitoshoito, josta ei saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 54,60 eurosta 25,10 euroon.

Maksukattoon luetaan mm. sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, sarjahoidon maksut (esim. dialyysihoito), lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksut, lyhytaikaisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut, toimeentulotuesta maksetut maksut, terveyskeskuksen käyntimaksut ja vuosimaksu, yksilöllisten terapioiden maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksut, lääkärintodistusmaksut, pitkäaikaisen laitoshoidon maksut, yksityisen terveydenhuollon maksut sekä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä perityt maksut.

Osa hyvinvointialueista tarjoaa madollisuuden hakea huojennusta tasasuuruisiin terveydenhuollon asiakasmaksuihin (esim. poliklinikkamaksut ja hoitopäivämaksut). Lisätietoa saa omalta hyvinvointialueelta.

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutusturvaa toimeentulon vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta. YEL määrittää myös Kelan maksamien päivärahojen suuruuden esimerkiksi sairastuessasi sekä työttömyysturvasi tason.

YEL-työtulo vaikuttaa mm. seuraaviin eläke- ja sosiaaliturvaetuihin:

– Kelasta saamasi päivärahat (esim. sairauspäiväraha) 

– työkyvyttömyyseläke

– työeläke

– ammatilliset kuntoutusetuudet

– tapaturmavakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset (päiväraha, kuntoutusraha jatapaturmaeläke) 

– työttömyysturvan taso

Pienituloisella yrittäjällä voi olla oikeus Kelan yleiseen asumistukeen, Kelan perustoimeentulotukeen ja kunnan maksamaan täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Lisätietoa https://www.kela.fi/yrittajat(siirryt toiseen palveluun)