Siirry sisältöön

Tukea voidaan myöntää henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestä, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä. Lisäksi edellytetään, että henkilön sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu haittaa, avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon

– Perustuki 108,89 €/kk. Kun vammasta tai sairaudesta aiheutuu olennaista haittaa.

– Korotettu tuki 254,10 €/kk. Kun vammas­ta tai sairaudesta aiheutuu huomattavaa haittaa. Henkilö tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnois­saan, kotitaloustöissään tai asioinnissaan kodin ulkopuolella säännöl­lisesti ohjausta ja valvontaa tai toisen henkilön antamaa apua.

– Ylin tuki 492,71 €/kk. Kun hakija on vaikeasti vammainen tai kysymyksessä on henkilö, joka tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan runsaasti ohjausta tai valvontaa tai joka päivä paljon toisen henkilön apua.

Hakemukseen on kirjattava mahdollisimman tarkoin oma avun tarve ja erityiskustannukset. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kustannukset. Vammaistukea ei voi saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen korotetuksi tueksi. Erityiskustannuksia tulee olla joka kuukausi vähintään korotetun vammaistuen verran.

Tukea haetaan Kelasta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto C. Kun tukeen haetaan korotusta, hakemukseen on liitettävä uusi lääkärintodistus tai muu selvitys, jonka perusteella korotusta haetaan. Vammaistukea voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta.