Siirry sisältöön

Jäsenmaksutulojen ja oman varainhankinnan ohella yhdistyksille on tarjolla erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. On pieniä toiminta- tai tila-avustuksia sekä suurempia hankeavustuksia isomman projektin toteuttamiseen. Pieni Ele -keräys on vaalivuonna Munuais- ja maksaliiton jäsenyhdistyksille tärkeä varainhankinnan muoto.

Jotta yhdistys voi saada rahoitusta, rahoittaja vaatii usein, että yhdistyksen toiminta on laadukasta ja että yhdistyksen hallinto, taloudenhoito ja raportointi ovat kunnossa. Toiminnalla on selkeät tavoitteet, toiminnalle on tarvetta ja se tuottaa haluttuja hyötyjä ja tuloksia.

Munuais- ja maksaliitto hakee vuosittain STEA:n jäsenjärjestöavustusta, jota se myöntää hakemuksesta jäsenyhdistyksille toimintarahana.

Toimintarahan avulla turvataan vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa yleishyödyllistä, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa järjestötoimintaa. Toimintaraha myönnetään jäsenyhdistyksille hakemuksen perusteella yhteisten kriteerien mukaisen toiminnan toteuttamiseen. Munuais- ja maksaliitto tekee jäsenyhdistysten kanssa siirtosopimuksen avustuksen käytöstä. Toimintarahaa ei voi saada, jos jäsenyhdistys saa muuta STEA avustusta.

Toimintarahalla voidaan:
– tukea yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa
– järjestää kohderyhmän tarpeita vastaavaa vertaistukitoimintaa
– tiedottaa yhdistyksen toiminnasta
– tiedottaa munuais- ja maksasairauksista ja elinsiirroista yhdistyksen toimialueella
– kehittää ja kokeilla uudenlaisia yhdistyksen toimintaa vahvistavia ja/tai munuais- ja maksasairaiden ja elinsiirron saaneiden hyvinvointia lisääviä toimintamalleja
– järjestää liiton teemavuoden mukaista toimintaa

Toimintarahan haku tapahtuu kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä sähköisellä lomakkeella, jossa tuodaan esiin mm. toiminnan tarve ja tavoitteet, toiminnan kuvaus ja arvio kustannuksista.

Avustuspäätöstä tehtäessä tehdään tarveharkintaa, jossa otetaan huomioon avustuksella rahoitettavalle toiminnolle arvioitu tarve sekä toiminnon kokonaisrahoitus sekä jäsenyhdistyksen mahdollisuudet muuten tarjota toimintaa. Avustussumman suuruutta määritettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnon arvioituun merkityksellisyyteen; laajuus (esim. osallistujamäärä), yhteistyö sekä toiminnan arvioitu vaikuttavuus.

Avustuksista tehdään päätökset maaliskuun loppuun mennessä edellyttäen, että ministeriö on vahvistanut STEA:n avustusehdotukset. Siirrettävästä avustuksesta tehdään siirtosopimus. Ensimmäinen osa toimintarahaa (500 euroa) maksetaan keväällä ja loppuosa maksetaan tapahtuman/toiminnan toteuduttua todellisten kustannusten mukaan (kuitenkin enintään myönnetty määrä) yhdistyksen tekemän selvityksen jälkeen.

Avustuksen tuottoja ja kustannuksia varten on perustettava oma kustannuspaikka kirjanpitoon. Jäsenyhdistykset tekevät liitolle toimintarahan käytöstä selvityksen sähköisellä lomakkeella 15.12. mennessä. Avustuksen selvityslomakkeelle tulee kirjata kustannuserittelyn lisäksi vapaamuotoinen kuvaus toiminnosta, osallistujamäärä, toiminnan järjestämiseen osallistuneiden vapaaehtoisten määrä sekä vapaamuotoinen arviointi. Toteutuneen toiminnan kuitit säilytetään yhdistyksen omassa kirjanpidossa.

Munuais- ja maksaliitto valvoo avustuksen käyttöä STEA:n ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoja avustuksen hakemisesta, sen käytöstä ja raportoinnista antaa järjestöpäällikkö hanna.eloranta@muma.fi

Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä. Hyvinvointialueiden myöntämien järjestöavustusten yleisiä myöntämisperiaatteita on, että avustusta myönnetään vain yleishyödylliseen toimintaan – ei yritystoimintaan – ja avustettavan yhteisön pitää noudattaa lakeja ja asetuksia. Hyvinvointialue myöntää avustuksia sellaiseen järjestötoimintaan, joka on hyvinvointialueen strategian mukaista ja tukee hyvinvointialueen toimintaa, kuten esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisy, vertaistukitoiminta sekä toimintakyvyn, hyvän elämänlaadun, osallisuuden ja arjen turvallisuuden edistäminen. Kannattaa tutustua tarkasti oman hyvinvointialueen myöntämiskriteereihin ja painotuksiin.

Hyvinvointialueesta riippuen on olemassa eri tyyppisiä avustuksia kuten toiminta-avustus, kerta-avustus, teema-avustus, kumppanuus-/yhteistyösopimus. Rahallisen avustuksen lisäksi avustusta voi olla myös esim. tilojen tarjoaminen.

Hyvinvointialueiden järjestöavustuksilla sekä järjestöjen kanssa tehtävillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla tuetaan järjestöjen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukevaa toimintaa. Hakuaika vaihtelee hyvinvointialueesta riippuen vuodenvaihteen molemmin puolin. Joidenkin avustusten kohdalla on jatkuva haku. Hakuohjeet ja hakuajat sekä hakulomakkeet löytyvät oman hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Tarvittaessa apua ja neuvoja saa liiton henkilökunnalta hanna.eloranta@muma.fi

Munuais- ja maksaliitto on mukana Pieni Ele -keräyksessä (aiemmin vaalikeräys). Keräyksen tuotto käytetään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Puolet keräyksen tuotosta ohjataan keräyskuntaan ja jaetaan keräykseen osallistuneiden paikallisyhdistysten kesken. Toinen puoli tuotosta kuluilla vähennettynä käytetään valtakunnalliseen työhön vammaisten ja sairaiden aseman parantamiseksi ja kaikkien terveyden edistämiseksi. Keräys on ollut jo vuosikymmeniä tärkeä osa munuais- ja maksayhdistysten varainhankintaa.

Keräykseen osallistuva jäsenyhdistys nimeää oman yhteyshenkilön, joka edustaa yhdistystä kunnan Pieni Ele -keräyskokouksissa ja välittää tietoa. Kokouksissa sovitaan työnjaosta yhdistysten kesken ja yhdistys sitoutuu järjestämään lipaskerääjät omiin lipasvuoroihinsa.

Lipaskerääjät ovat tärkeitä vapaaehtoisia. Kerääjät voivat olla myös muita kuin yhdistyksen omia jäseniä. Kannattaa siis markkinoida mahdollisuutta vapaaehtoistoimintaan laajasti myös oman yhdistyksen ulkopuolelle. Monet ihmiset haluavat nykyään toimia kertaluonteisesti vapaaehtoisena, joten tässä on hyvä mahdollisuus sen toteuttamiseen. Lipasvahdin tehtävä on helppo. Hän istuu vaalipaikalla sisätiloissa, huolehtii lippaasta, hymyilee ja kiittää lahjoittajia.

Pieni ele ry:n järjestämä pieni ele -vaalikeräys on Poliisihallituksen myöntämän keräysluvan alaista toimintaa. Pieni ele ry raportoi vuosittain toiminnastaan ja taloudestaan Poliisihallitukselle, joka valvoo keräystä. Yksi valvontakohteista on kerättyjen lahjoitusten käyttö. Yhdistys voi käyttää keräyksen tuottoja muun muassa virkistystoimintaan, vertaistukeen, sairaudesta tiedottamiseen, liikunnan tukemiseen ja neuvontaan.

Etusivu – pieni ele(siirryt toiseen palveluun)

info@pieniele.fi

Kunnat voivat myöntää kuntakohtaisia avustuksia. Yleisesti avustusten edellytyksenä on, että toiminta sopii kaupungin strategiaan ja että se edistää asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Useat säätiöt ja rahastot voivat myöntää avustuksia yhdistyksille.

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta muun muassa erilaisiin nuorten hyvinvointiin ja liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin.

Leader-ryhmät myöntävät avustusta yhdistyksille, yrityksille ja yhteisöille tavoitteena hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Monet isommat yritykset myöntävät yhdistyksille avustuksia osana yhteiskunnallista vastuutaan. Myös monet pienemmät yritykset voivat mielellään tukea paikallista hyvinvointia lisäävää toimintaa.

Hyödyllisiä linkkejä – Kansalaisyhteiskunta(siirryt toiseen palveluun)