Siirry sisältöön

Jäsenistö ovat yhdistystoiminnan ydin. Jäsenillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita ja erilaisia motiiveja liittyä jäseneksi. Osa hakee jäsenyyden kautta vertaistukea ja tietoa omasta tai läheisen sairaudesta, osa haluaa vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin, osa haluaa osallistua mukaviin tapahtumiin ja tutustua uusiin ihmisiin. Yhdistyksen on tärkeä tuntea jäsenensä voidakseen tarjota mielekästä toimintaa. Jäsenrekisterin avulla voi tehdä hakuja jäsenistön asuinpaikan, iän ja jäseneksi liittymisen perusteen mukaan ja käyttää tuloksia apuna tapahtumien suunnittelussa ja markkinoinnissa. Jäsenkyselyjen ja erilaisten palautekanavien avulla voi selvittää jäsenistön toiveita ja tarpeita.

Viestintä on olennainen osa yhdistystoimintaa. Viestintä vaikuttaa siihen minkälainen mielikuva yhdistyksestä syntyy. Onko yhdistys aktiivinen, kiinnostava, helposti lähestyttävä? Sisäisellä viestinnällä huolehditaan tiedonkulusta yhdistyksen toimijoiden välillä ja jäsenille. Viestintä innostaa mukaan ja antaa mahdollisuuden osallistua, se vahvistaa joukkoon kuulumista ja yhteisöllisyyttä. Ulkoisella viestinnällä tehdään yhdistystä tunnetuksi kertomalla keitä me olemme ja mitä me teemme. Näkyvyys vaikuttaa yhdistyksen kiinnostavuuteen sekä uusien jäsenten ja yhteistyökumppaneiden saantiin. Viestinnän tehtäviä voi jakaa yhdistyksessä useammalle henkilölle. Liiton järjestämissä viestintävastaavien verkkotapaamisissa on mahdollista saada ohjausta ja uusia ideoita viestintään.

Reilu ja avoin ilmapiiri houkuttelee mukaan toimintaan. Uusien jäsenten ja uusien vapaaehtoisten kohtaamiseen kannattaa panostaa. Henkilökohtaisen yhteydenoton merkitystä ei kannata unohtaa. Kun toimintaan osallistuja kokee olevansa tervetullut ja kun vapaaehtoinen saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen tehtäväänsä, on helppo tulla uudelleenkin. Osallistumisen tulisi olla antoisaa ja mukavaa. Toisten mielipiteiden ja toiminnan arvostaminen, tavoitteiden ja päämäärän selkeys ja avoimuus uusille ajatuksille vahvistavat reilua ilmapiiriä yhdistyksessä. Kohtaaminen ja välittäminen koostuvat pienistä asioista kuten aidosta läsnäolosta ja kuuntelusta.

Jäsenhankinta on jokaiselle yhdistykselle tärkeää. Uudet jäsenet ja uudet vapaaehtoiset varmistavat toiminnan kehittymisen ja jatkuvuuden. Kasvava jäsenmäärä lisää toimintamahdollisuuksia ja yhdistyksen vaikuttavuutta. Uudet jäsenet tuovat uusia ideoita ja uutta osaamista. Jäsenhankinnan tavoitteet ja keinot on hyvä kirjata toimintasuunnitelmaan. Ollakseen houkutteleva, yhdistyksen on osattava selkeästi kertoa tavoitteistaan ja toiminnastaan. Kannattaa miettiä valmiiksi vastaus kysymykseen mitä hyötyä jäsenyydestä on. Jäsenhankintaan on monia keinoja, joista henkilökohtainen pyyntö on yksi tehokkaimpia.

Liiton järjestöpäivillä, aluepalavereissa sekä puheenjohtajien tapaamisissa jaetaan vinkkejä ja hyväksi havaittuja malleja jäsentoimintaan. Neuvoja toiminnan suunnitteluun ja esimerkiksi jäsenkyselyn tai jäsenhankintasuunnitelman tekemiseen saa liiton henkilökunnalta.