Siirry sisältöön

Vammaisetuuden tarkistaminen munuaisensiirron jälkeen

Kannanotossa ja Kelalle annetussa vastineessa esitetään, että Kela arvioi henkilön oikeutta vammais- tai hoitotukeen aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua munuaisensiirrosta, jolloin työ- ja toimintakyvyn arvioiminen on mahdollista luotettavasti.

Kannanotto liian varhaiseen vammais- tai hoitotuen tarkistamiseen munuaisensiirron jälkeen

Kelan etuusohjeen mukaan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki tarkistetaan kun tuensaajan terveydentilassa, toimintakyvyssä tai erityiskustannuksissa on tapahtunut sellainen muutos, joka vaikuttaa oikeuteen saada hoito- tai vammaistukea (VTL570/2007, 32 §). Kelan terveysosaston tekemän linjauksen mukaan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki tarkistetaan jo munuaisensiirtoa seuraavan kuukauden jälkeen.

Munuais- ja maksaliiton lääketieteellinen munuaistyöryhmä vetoaa, että valtakunnallista linjausta muutetaan. Työryhmä esittää, että Kela arvioi henkilön oikeutta vammais- tai hoitotukeen aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua munuaisensiirrosta, jolloin työ- ja toimintakyvyn arvioiminen on mahdollista luotettavasti.

Alle kolmen kuukauden kuluttua siirtoleikkauksesta on liian varhaista arvioida henkilön oikeutta vammais- tai hoitotukeen. Munuaisensiirron jälkeen siirron saanut on sairaalahoidossa vähintään kaksi viikkoa, minkä jälkeen kontrollikäyntejä on useita kertoja viikossa.

Lääkehoito ei ole stabiilissa vaiheessa alle kolmen kuukauden kuluttua siirrosta. Lisäksi suurien hyljintälääkepitoisuuksien vuoksi infektioherkkyys on tuossa vaiheessa moninkertainen terveeseen väestöön nähden. On myös huomioitava, että aikuisista 40 %:lla siirteen käynnistyminen on viivästynyt, jolloin dialyysihoitoja joudutaan jatkamaan vielä siirtoleikkauksen jälkeen.

Onnistuneen siirron edellytyksenä on, että tuensaajan terveydentila ja toimintakyky arvioidaan oikea-aikaisesti. Liian varhainen arviointi ja muutokset etuuksissa voivat haitata tuensaajan kuntoutumista. Onnistunut munuaisensiirto tuottaa yhteiskunnalle huomattavia säästöjä.

Helsingissä 4.12.2015

Sari Högström, toiminnanjohtaja

Eero Honkanen, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri

Vastine Kelalle

Kiitokset vastauksestanne kannanottoomme.

Vastauksessanne mainitsette, että vammaisetuuden tarkistaminen tulee tehdä VTL 32 § mukaan olosuhdemuutosta seuraavan kuukauden alusta. Kerrotte kuitenkin suositelleenne, että vammaisetuuden tarkistusajankohtaa siirrettäisiin kuukaudella eteenpäin, koska munuaisensiirtoleik-kaus on suuri operaatio.

Munuais- ja maksaliiton lääketieteellinen munuaistyöryhmä haluaa edelleen painottaa aiemmin esittämiään näkökohtia ja toivoo, että ne otetaan huomioon Kelan Lakiyksikön vammaisetuusryhmän palaverissa.

Henkilön oikeutta vammais- tai hoitotukeen tulee arvioida aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua munuaisensiirrosta, jolloin työ- ja toimintakyvyn arvioiminen on mahdollista luotettavasti. Liian varhainen vammaisetuuden tarkistusajankohta aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia elinsiirron saaneelle, koska hän joutuu toimittamaan Kelaan useita lääkärinlausuntoja.

Alle kolmen kuukauden kuluttua siirtoleikkauksesta on liian varhaista arvioida henkilön oikeutta vammais- tai hoitotukeen. Munuaisensiirron jälkeen siirron saanut on sairaalahoidossa vähintään kaksi viikkoa, minkä jälkeen kontrollikäyntejä on useita kertoja viikossa. Lääkehoito ei ole stabiilissa vaiheessa alle kolmen kuukauden kuluttua siirrosta. Lisäksi suurien hyljintälääkepitoisuuksien vuoksi infektioherkkyys on tuossa vaiheessa moninkertainen terveeseen väestöön nähden. On myös huomioitava, että aikuisista 40 %:lla siirteen käynnistyminen on viivästynyt, jolloin dialyysihoitoja joudutaan jatkamaan vielä siirtoleikkauksen jälkeen.

Onnistuneen siirron edellytyksenä on, että tuensaajan terveydentila ja toimintakyky arvioidaan oikea-aikaisesti. Liian varhainen arviointi, epästabiilin tilanteen selvittämisestä aiheutuva rasitus ja mahdolliset muutokset etuuksissa voivat haitata tuensaajan kuntoutumista. Onnistunut munuaisensiirto tuottaa yhteiskunnalle huomattavia säästöjä.

Helsinki 1.3.2016

Sari Högström ja Eero Honkanen

Munuais- ja maksaliitto ry                        HUS

050 5367 258