Siirry sisältöön

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöverkosto POTKA:n vaikuttamisen kärjet 2023-2027

POTKA-verkosto edustaa laajasti erilaisia sairaus- ja vammaryhmiä. Yhteinen vaikuttamistyö nostaa esiin järjestöjen yhteisiä tavoitteita ja tukee myös järjestöjen omaa vaikuttamista.

Johdanto

1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulain uudistus jätti monista parannuksista huolimatta merkittäviä uudistustarpeita odottamaan jatkovalmistelua. Uudistusten jatkaminen ja käytännön toimeenpano ovat olennaisia sairastuneiden arjen ja kustannusten kannalta.   

Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Järjestöt seuraavat aktiivisesti muutoksen vaikutuksia ihmisten arkeen ja palveluihin. Kyseessä on historiallinen uudistus, jonka onnistumisella on suuret vaikutukset järjestöjen toimintaan ja kohderyhmien hyvinvointiin. Yhteistyöverkostossa jaetaan tietoa ja kokemuksia muutoksen vaikutuksista ja nostetaan esille yhteisiä huolenaiheita.  

Sairastamisen kustannuksia on alennettava

Taustaa

Sairastamiseen liittyvät kustannukset rasittavat kohtuuttomasti monen sairastuneen taloutta. SOSTEn marraskuussa 2022 järjestöjen jäsenille toteuttaman kyselyn mukaan 33 %:lla vastaajista oli ollut taloudellisia vaikeuksia ostaa reseptilääkkeitä tai tarpeellisia itsehoitolääkkeitä. Järjestöjen aiemmissa kyselyissä tulokset ovat olleet saman suuntaisia. Myös THL:n ja Fimean tutkimukset tukevat järjestöjen havaintoja.

THL:n FinSote-tutkimuksen mukaan vuonna 2020 suomalaisista 18,3 prosenttia kertoi joutuneensa tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi. Fimean keväällä 2021 toteuttamaan Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät -kyselytutkimus lääkäreille(siirryt toiseen palveluun) -kyselyyn vastanneista lääkäreistä puolestaan vajaa kolmannes (29 %) oli ollut vähintään kuukausittain tilanteessa, ettei ollut voinut määrätä lääkkeitä potilaalleen tämän ilmoittaessa, ettei hänellä ole varaa niitä hankkia. Vajaalla puolella (42 %) lääkäreistä oli viimeisen puolen vuoden aikana tullut vähintään kuukausittain ilmi tilanteita, että potilaalla oli jäänyt sairauden hoitoon tarkoitettu lääke ostamatta rahan puutteen takia.

Terveydenhuollon asiakasmaksuissa ongelmia aiheuttaa myös se, ettei maksuja ole useinkaan kohtuullistettu pienituloisten asiakkaiden kohdalla. Vuonna 2022 lähes puoli miljoonaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua meni ulosottoon.

Maksukatot pyrkivät suojaamaan ihmisiä kohtuuttoman suurilta kustannuksilta, mutta maksukattojen taso on järjestöjen näkemyksen mukaan Suomessa aivan liian korkea. Yhteenlaskettuna vuosittaiset maksukatot ovat yli 1500 euroa. Erityinen ongelma on myös se, että kaikki kolme maksukattoa nollaantuvat vuoden vaihteessa. Tämä aiheuttaa monelle sen, että alkuvuoden sairauskustannukset ovat niin korkeat, että niistä on haastavaa selvitä. Esimerkiksi vuonna 2021 omavastuu reseptilääkkeille oli Ruotsissa noin 235 euroa (2600 SEK) ja Norjassa 235 euron rajaan sisältyi reseptilääkkeiden lisäksi erinäisiä terveydenhuollon palveluita kuten lääkärin vastaanotot (Amnesty 2023(siirryt toiseen palveluun)).  Suomessa lääkkeiden vuosiomavastuu on 625 euroa vuonna 2024.

Ongelmia aiheuttaa myös se, etteivät kaikki välttämättömät menot sisälly maksukattojen tai julkisten korvausten piiriin. Ongelmia on muun muassa Kelan korvattavuuden piiriin kuulumattomien lääkkeiden sekä hoitoa tukevien voiteiden, vitamiinien, silmätippojen ja erilaisten apuvälineiden osalta. Tämä koskee erityisesti pitkäaikaissairaita, monisairaita ja vammaisia.

Hallitusohjelmassa on esitetty monia sosiaaliturvaan sekä asiakasmaksuihin kohdistuvia toimenpiteitä. Hallitusohjelman vaikutuksia tulee seurata sekä arvioida tarkkaan ja tehdä tarvittavia muutoksia arvioinnin perusteella. 

Tähän pyrimme yhdessä

Ratkaisuehdotuksiamme

Asiakasmaksulain kehittäminen ja asiakasmaksujen kohtuullistaminen:  

Lääkkeiden omavastuun ositus ja maksukattojen vaiheittainen kokonaisuudistus: 

Sairastamisen kustannusten kokonaisvaltainen huomioiminen: 

Yhdenvertainen hoito ja palvelut tulee varmistaa

Taustaa

Terveydentilan edellyttämien laadukkaiden palvelujen pitää olla saavutettavia riippumatta ihmisen sosiaalisesta asemasta tai taloudellisesta tilanteesta.  

Hyvä hoito ja käytäntöjen yhtenäisyys säästäisivät ihmisiä turhilta lääkärikäynneiltä ja jopa kuntoutuksen tarpeelta. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa ja suunnitelmista kiinni pitäminen turvaisi kokonaisvaltaisen hoidon.

Hyvinvointialueiden kehittäessä toimintaansa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta pitää parantaa. Kirjavista käytännöistä tulee päästä eroon, jotta jokaisen yhdenvertainen oikeus yksilöllisiin ja laadukkaisiin palveluihin toteutuu. 

Tähän pyrimme yhdessä:

Ratkaisuehdotuksiamme

Hyvän hoidon ja yhtenäisten hoitokäytäntöjen kehittäminen: 

Yksilölliset palvelut yhdessä asiakkaan kanssa: