Siirry sisältöön

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Liitto ottaa kantaa sosiaali -ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa EU- ja ETA-valtiossa ja Sveitsissä terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle maksettavien korvauksien maksuperusteisiin.

Esityksessä ehdotetaan EU- ja ETA-valtiossa ja Sveitsissä terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle maksettavien korvauksien maksamista samoin perustein, kuten jos henkilö olisi käyttänyt Suomessa maakunnan järjestämiä terveyspalveluja. Muissa valtioissa henkilölle aiheutuneita kustannuksia ei korvattaisi. Lisäksi ehdotetaan valtion korvauksen laajentamista koskemaan lastensuojelulain, mielenterveyslain ja tartuntatautilain soveltamisesta johtuvia tilanteita, joissa maakunta on järjestänyt sairaanhoitoa kotikuntaa vailla olevalle henkilölle.

Munuais- ja maksaliitto kannattaa esitystä pääosin, mutta näkee siinä seikkoja, jotka vaarantaisivat henkilöiden yhdenvertaisuuden ja heikentäisivät pitkäaikaissairaiden asemaa heidän käyttäessään terveyspalveluja ulkomailla.

Laissa ei ole tarkoitus ottaa käyttöön velvoittavaa korvausta koskevan ennakkotiedon antamista. Henkilöllä tulee olla mahdollisuus Ruotsin mallin mukaisesti pyytää ennen hoitoon hakeutumista ennakkotieto siitä, onko hän oikeutettu korvaukseen hoidosta, johon on hakeutumassa, ja minkä suuruinen korvaus tulisi enintään olemaan. Tämän ennakkotiedon tulisi olla sitova.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että toisessa EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä toteutettu hoidon tarpeen arvio olisi hyväksyttävä kustannusten korvaamiseksi. Tämä voisi parantaa eri maakunnissa asuvien potilaiden yhdenvertaisuutta, mutta vaarantaa samalla potilaan hyvän hoidon toteutumisen. Kuinka varmistetaan, että toisessa valtiossa toteutettu arvio vastaa maakunnan liikelaitoksen tekemää arviota? Käytäntö saattaisi myös lisätä kustannuksia merkittävästi ja heikentää maakuntien vaikutusmahdollisuuksia asiakkaan hoitoon. Toisaalta ihmisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta tulisi varmistaa, että myöskään
maakuntien välillä ei ole merkittäviä eroja hoidon tarpeen arvioinnissa.

Esityksessä ehdotetaan, että muualla kuin EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneita kustannuksia ei jatkossa korvattaisi. Tämä heikentää erityisesti pitkäaikaissairaiden henkilöiden mahdollisuuksia matkustaa EU:n ulkopuolelle ja lisätä siten eriarvoisuutta. Matkavakuutuksesta ei korvata kaikissa tapauksissa pitkäaikaissairaan akuuttia hoitoa.

EU-valtiossa annetun terveyspalvelun kustannukset korvattaisiin henkilölle enintään siihen määrään, joka olisi ollut vastaava terveyspalvelun kustannus maakunnan järjestämässä terveyspalvelussa. Kustannusten ja annetun hoidon arviointi olisi erittäin haastavaa. Liitto on huolissaan siitä, tulisiko Kelalla olemaan mahdollisuuksia ja riittävää tietoa toteuttaa arviointi luotettavasti niin, että kaikki henkilöt ovat arvioinnin osalta tasavertaisessa asemassa.

Muilta osin esitys selkeyttäisi ulkomailla annetun hoidon kustannusten korvaamista.

Sari Högström
toiminnanjohtaja
Munuais- ja maksaliitto