Siirry sisältöön

Pre-emptiivisten siirtojen lisääminen

Liitto vetoaa sairaanhoitopiireihin, jotta mahdollisuus päästä munuaisensiirtoon ennen dialyysihoitoa otettaisiin huomioon kaikilla sellaisilla potilailla, joille se on lääketieteellisesti mahdollista.

Pyydämme kiinnittämään huomiota munuaisensiirtoon pääsemiseen ennen dialyysiä ja dialyysivaiheessa

Tutkimusten perusteella tiedetään, että munuaissiirto on yhteiskunnallisesti edullisempaa kuin
dialyysihoito, jonka vuotuiset kustannukset voivat olla viisinkertaiset verrattuna munuaissiirron
kustannuksiin 2-3 vuotta elinsiirron jälkeen (T. Salonen, 2016). Lisäksi munuaissiirto parantaa potilaiden
elämänlaatua sekä minimoi dialyysihoidon tuomat sivuvaikutukset.

Munuaissiirtoja tehtiin vuonna 2015 ennätyksellisesti 245. Kuitenkin Suomessa odotusaika
munuaisensiirtoon on pysynyt ennallaan ollen noin 2 vuotta. Vuoden 2013 Suomen munuaistautirekisterin
raportissa tuli esille, että aika siirtolistalle pääsyyn on pidentynyt. Potilaista vain 6 % oli päässyt siirtolistalle
90 päivää uremian aktiivihoidon (dialyysin) alusta ja 16 % 180 päivän kuluessa.

Munuais- ja maksaliitto on huolissaan siitä, että siirtolistalle suunnitellun potilaan tutkimusten ja
valmistelujen järjestäminen viivästyy, koska tutkimusaikoja ei saada riittävän nopeasti. Liitto toivoo, että
sairaalan toimintatapoja tarkastellaan niin, että siirtolistavalmisteluihin käytettävä aika on mahdollisimman
lyhyt. Siirtolistavalmistelut tulisi aloittaa jo dialyysihoitoa edeltävästi siinä vaiheessa kun tiedetään, että
dialyysihoidot alkavat lähiaikoina.

Siirto elävältä luovuttajalta tekee mahdolliseksi dialyysiä edeltävän (pre-emptiivisen) elinsiirron. Tällaisia
tehdään Suomessa toistaiseksi erittäin vähän. Pre-emptiivisillä siirroilla on myös yhteiskunnallisesti sekä
potilaan hyvinvoinnin kannalta edulliset vaikutukset. Tutkimusten perusteella potilaan ennuste on sitä
parempi, mitä lyhyempi siirteen odotusaika on. Munuais- ja maksaliitto toivoo, että pre-emptiivisten
siirtojen mahdollisuus otettaisiin huomioon kaikilla sellaisilla potilailla, joille se on lääketieteellisesti
mahdollista.

Helsingissä 24.2.2016

Sari Högström, toiminnanjohtaja Munuais- ja maksaliitto

Eero Honkanen, dosentti, nefrologian erikoislääkäri HYKS