Siirry sisältöön

Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

Liitto ottaa kantaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan järjestämiseen, palvelujen saatavuuteen sekä potilas- ja sosiaaliasiavastaavien riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

Munuais- ja maksaliiton lausunto

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäisivät julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon, työterveyshuollon sekä varhaiskasvatuksen osalta hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Lisäksi HUS-yhtymä järjestäisi potilasasiavastaavien toiminnan järjestämänsä ja tuottamansa terveydenhuollon osalta. Liitto katsoo, että potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan keskittäminen hyvinvointialueiden järjestettäväksi sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on merkittävä ja kannatettava muutos ja edistää toiminnan järjestelmällisyyttä. Nykyinen sosiaali- ja potilasasiamiesjärjestelmä ei ole parhaalla mahdollisella tavalla kyennyt toteuttamaan lainsäädännössä sille asetettuja vaatimuksia.

Esitysluonnoksen mukaan potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia olisi nimettävä riittävästi ottaen huomioon potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeet. Tämä on erittäin tärkeää, koska laissa toiminnalle asetetut edellytykset jäävät toteutumatta, mikäli asiakkailla ei ole mahdollisuutta tavoittaa potilasasiavastaavaa tai asiakasasiavastaavaa tai saada apua tarvitessaan. Potilaslakiin on kirjattu, että potilasasiamiehen yhtenä tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista. Nykyisin tämä on toteutunut usein heikosti.

Potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien palvelujen hyvä saatavuus on tärkeä edellytys sille, että toiminnalla kyetään toteuttamaan niitä tehtäviä, jotka sille on lainsäädännössä asetettu. Potilasasiavastaavalla ja sosiaaliasiavastaavalla on tärkeä rooli potilaan ja asiakkaan oikeuksien toteutumisen edistämisessä. Nykyisellään järjestelmä ei ole kuitenkaan aina toiminut potilaiden ja asiakkaiden näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla muun muassa sen vuoksi, että potilas- ja sosiaaliasiamiesten resurssit ovat olleet toisinaan erittäin rajalliset. Henkilökohtaisia tapaamisia on ollut usein vaikea saada ja kyse on ollut lähinnä puhelimitse tapahtuvasta neuvonnasta ja ohjauksesta. Vaarana tällöin on, että potilaat ja asiakkaat jäävät asiansa kanssa yksin. Esitysluonnoksessa todetaan, että potilasasiamiehet toimivat sekä päätoimisina että varsinkin pienemmissä terveydenhuollon toimintayksiköissä usein sivutoimisina muun työn ohella. Kenttä on ollut kirjava, minkä vuoksi esityksen ehdotukset parantaisivat merkittävästi toiminnan järjestämistä ja potilaiden ja asiakkaiden oikeusturvan toteutumista sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumista. On tärkeää, että toiminta on ammattimaista ja päätoimista.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien riippumattomuus ja puolueettomuus tulisi turvata heidän hoitaessaan tehtäviään. Riippumattomuutta turvattaisiin muun muassa sillä, että toiminta olisi järjestettävä erillään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä. Toiminnan järjestäminen erillään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä on ensiarvoisen tärkeää ja edistää potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

Esityksessä myös ehdotetaan, että potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnalle olisi nimettävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä olisi ohjata, koordinoida ja kehittää potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa, koota potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien kanssa vuosittain selvitys potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä toiminnan järjestäjälle sekä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi Liitto kannattaa vastuuhenkilön nimeämistä toiminnalle. Vastuuhenkilön merkitys on tärkeä myös niissä tilanteissa, kun hyvinvointialueet hankkivat potilas- ja sosiaaliasiavastaavien palveluja toisilta hyvinvointialueilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Potilasasiamiehille ei ole nykyisin säädetty kelpoisuusvaatimuksia. Hallituksen esityksessä potilasasiavastaavilta vaadittava kelpoisuus olisi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Liitto näkee, että toiminnan laadun näkökulmasta kelpoisuusvaatimusten säätäminen myös potilasasiavastaaville ja ylemmän korkeakoulututkinnon edellyttäminen on välttämätöntä.

Liitto yhtyy esityksen vaikutusarvioinnissa esiin tuotuun näkemykseen siitä, että hyvinvointialueiden vastuulle siirrettävä potilasasiavastaavien toiminta yhdenvertaistaa ihmisten mahdollisuuksia saada tai käyttää potilasasiavastaavien palvelua.

Helsingissä 8.8.2022

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto