Siirry sisältöön

Määräaikaisen kuntoutustuen voi saada työkyvyttömyyseläkkeen sijaan, kun kuntoutusmahdollisuuksia selvitetään tai on kuntoutuksessa. Kuntoutustuen saamisen edellytyksenä on, että henkilölle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai sitä valmistellaan. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla lääkärinlausunnossa tai erillisenä liitteenä. Muutoin kuntoutustuen hakijaa koskevat samat vaatimukset kuin työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa. Kuntoutustuen määrä on sama kuin työkyvyttömyyseläkkeen ja sitä haetaan samoin.

Jos sairaudesta tai vammasta aiheutuva työkyvyttömyys jatkuu, voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Kela maksaa työkyvyttömyyseläkettä kun työhistoria on lyhyt. Pitempään työelämässä olleille työkyvyttömyyseläkkeen maksaa työeläkelaitos.

Kelan ja työeläkelaitosten tulee selvittää työkyvyttömyyseläkkeenhakijan kuntoutusmahdollisuudet ennen eläkepäätöksen antamista. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuen aikana on mahdollista työskennellä hiukan ilman että Kelan eläkkeen maksaminen keskeytetään. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voi ansaita korkeintaan 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansaintaraja on 60 %. Ansaita voi kuitenkin aina 976,59 euroa kuukaudessa (ansaintaraja vuonna 2024), vaikka henkilökohtainen ansaintaraja olisi pienempi. Yrittäjillä otetaan huomioon vahvistettu YEL-työtulo.

Jos työskentelee työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa, kannattaa huolehtia, että palkka tai työtulo ei ylitä ansiorajaa. Eläkkeen voi jättää myös tarvittaessa lepäämään eli toisin sanoen pyytää keskeyttämään eläkkeen maksaminen. Eläkkeen voi jättää lepäämään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen odotusaikana kannattaa ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja hakea joko peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Tällä voi turvata toimeentulon eläkepäätöstä odottaessa.