Siirry sisältöön

Kela maksaa sairauspäivärahaa 16–67-vuotiaalle hakijalle, jos hän ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtä ja on ollut ennen työkyvyttömäksi tuloaan ansiotyössä, yrittäjänä, hoitamassa omaa talouttaan, opiskelemassa päätoimisesti, työttömänä työnhakijana, sapattivapaalla tai vuorotteluvapaalla. 

Päivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 päivältä, minkä jälkeen samasta sairaudesta maksetaan sairauspäivärahaa vasta vuoden työkykyisyyden jälkeen. Jos kuitenkin palaa työhön vähintään 30 päiväksi, mutta tarvitsee saman sairauden takia lisää sairauslomaa esim. leikkauksen takia, voi olla mahdollisuus saada sairauspäivärahalle vielä 50 päivän jatkoaika.

Kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 arkipäivältä, Kela selvittää kuntoutustarpeen. Kuntoutustarve voidaan selvittää lääkärinlausunnon perusteella. Sairauspäivärahan maksaminen 90 arkipäivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää. Myös työterveyshuolto selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia tarvittaessa ennen kuin työntekijä on saanut sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Jos lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista on tehty, työntekijän pitää toimittaa se Kelaan. Toisin kuin 90 päivän kohdalla, tämän lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estä päivärahan maksun jatkumista.

Jos työkyky ei sairauspäivärahan päätyttyä edelleenkään riitä kokopäivätyöhön, kannattaa selvittää mahdollisuudet osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tai osasairauspäivärahaan.

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan siltä 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siis 1 kuukausi. Sairauspäivärahaa voi saada, vaikka ei olisi lainkaan työtuloja. Sairauspäivärahan vähimmäismäärä on 31,99 e/arkipäivä vuonna 2024.Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. 

Sairauspäivärahaa maksetaan 10 päivän omavastuuajan jälkeen (YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuuaika on sairastumispäivä).

Jos sairausajalta maksetaan palkkaa, Kela maksaa korvauksen työnantajalle.